طحال نابه‌جا (طحال سرگردان) حالتى نامعمول است که در آن وجود يک پايه‌ٔ بلند طحالى امکان اين را فراهم مى‌آورد که طحال در اطراف شکم حرکت کند. طحال نابه‌جا اغلب در پائين شکم يا لگن قرار دارد، جائى‌که حتى يک طحال با اندازهٔ طبيعى ممکن است به‌صورت يک توده لمس شود. اين حالت در زنان ۱۳ بار شايع‌تر از مردان است. پيچ‌خوردگى (تورسيون) حاد پايهٔ طحال گاه و بى‌گاه رخ مى‌دهد و نياز به برداشتن فورى طحال دارد. برداشتن غيراورژانس طحال‌هاى لگنى انديکاسيون دارد.