ادم عبارت است از افزايش مايع بينابينى ناشى از عدم تعادل بين فشار فيلتراسيون در مويرگ‌هاى پروگزيما و فشار جذب اسموتيک در انتهاى وريدى مويرگ. علل وريدي، لنفاوي، يا سيستميک مى‌توانند منجر به ادم مزمن اندام تحتانى شوند.


اگر بتوان علل سيستميک را رد کرد يا اگر ادم يکطرفه باشد، بيمارى بايد موضعى باشد و تشخيص عمده، افتراق بين منشاءهاى لنفاوى و وريدى است.


وريدى
سندرم پس از فلبيت
فشار خارجى
تومور
فيبروز پشت صفاقي
فشار از طرف سرخرگ ايلياک
تروما
بستن، تا کردن و گيره زدن در حين جراحى
زخم
فيستول شريانى - وريدى
لنفاوى
لنفادم اوليه
لنفادم مادرزادى
لنفادم زودرس (praecox)
لنفادم ديررس (tarda)
لنفادم ثانويه
عفونت (فيلارياز)
نئوپلازى
پرتوتابى
نيش حشرات
برش‌هاى جراحى
فلج حرکتى (عدم استفاده)
سيستميک
نارسائى احتقانى قلب
سيروز
نفروز
ميکزدم
داروها - هورمون‌ها
هيپوپروتئينمى