رنگ‌هاى آلى تزريق‌شده داخل پوست به‌سرعت از طريق سيستم زير پوستى يا سطحى درم جذب مى‌شوند و به آسانى قابل رديابى هستند. اين مسئله کانولاسيون سيستم لنفاوى و تزريق مادهٔ حاجب را ميسر مى‌کند. راديوگرافى (لنفانژيوگرافي) سيستم لنفاوى طبيعى را به‌صورت عروق نازک با قطر مساوى نشان مى‌دهد که با نزديک‌تر شدن به مرکز، شاخه‌هائى در آنها جدا مى‌شوند. اين روش به‌ تعيين علت تورم مزمن اندام تحتانى کمک مى‌کند و مى‌تواند لنفادم اوليه و ثانويه را از هم افتراق دهد. چون مادهٔ حاجب مورد استفاده در لنفانژيوگرافي، زمانى‌که به ريه برسد، مى‌تواند به‌طور موقت مانع از انتشار گازها شود، انجام آزمون‌هاى عملکرد ريوى قبل از لنفانژيوگرافى توصيه مى‌شود و بايد در انجام آن در بيماران دچار ناتوانى ريوى قابل‌توجه خوددارى کرد.