عروق لنفاوي، از نظر فيلوژنيک، سياهرگ‌هاى تغييريافته هستند. به‌نظر مى‌رسد انتقال ماکرومولکول‌ها عملکرد اصلى سيستم لنفاوى است. عروق لنفاوى بزرگتر واجد ديواره‌هائى با عضلات صاف و دريچه‌هاى اندوليتومى هستند که امکان جريان لنف را تنها در جهت حرکت به‌سمت مرکز فراهم مى‌کنند.


مويرگ‌هاى لنفاوي، شبکه‌اى سطحى در درم سطحي، شبکه‌اى عمقى در عمق درم و شبکه‌اى زيرفاسيائى در بين کمپارتمان‌هاى عضلانى اندام‌ها تشکيل مى‌دهند. به‌طور طبيعي، مايع بافتى جمع‌شده در سيستم لنفاوى درم، به سيستم لنفاوى زيرپوستى تخليه مى‌شود که سياهرگ‌هاى سطحى را همراهى مى‌کند و خود به‌داخل گره‌هاى لنفى منطقه‌اى درناژ مى‌شود. کانال‌هاى بزرگ لنفاوى تمايل به حرکت در مسير رگ‌هاى خونى بزرگ دارند. انقباض فعال يا غيرفعال عضلات اسکلتي، هم‌چون سياهرگ‌ها، نقش مهمى در حرکت لنف دارند و دريچه‌هاى لنفاوى مسير حرکت جريان را تعيين مى‌کنند.