پارگي خودبه‌خودي کبد شيوع زيادي ندارد. اکثر موارد پارگي کبد طبيعي از پره‌اکلامپسي - اکلامپسي ناشي مي‌شوند و اکثر موارد پارگي در کبدهاي غيرطبيعي ثانويه به تومورهاي کبدي هستند. بيماري با اولتراسونوگرافي يا CTاسکن تشخيص داده مي‌شود. پارگي کبد در نوزادان به تروماي زايماني، به‌ويژه در نوزادان بزرگ جثه‌اي که زايمان مشکل دارند مربوط مي‌شود.