شروع ترشح اسيد همراه با تغييرات چشم‌گير مرفولوژيک در غشاء رأسى سلول جدارى است. در حالت استراحت، در غشاء رأسى سلول جدارى چين‌هائى به داخل ايجاد مى‌شود و کاناليکول‌هاى ترشحى پوشيده از ميکروويلى‌هاى کوتاه را ايجاد مى‌کند.


غشاء طرفى قاعده‌اى داراى رسپتورهاى محرک‌هاى ترشحى است و -HCO3 را به خارج از سلول انتقال مى‌دهد تا تعادل برون‌ده +H در غشاء رأسى حفظ شود. برداشت فعال -CL و +K نيز در غشاء طرفى قاعده‌اى صورت مى‌گيرد. رسپتورهاى مجزائى متصل به غشاء براى هيستامين (رسپتور H2)، گاسترين و استيل‌کولين وجود دارد. تصور مى‌شود cAMP پيامبر ثانويه داخل سلولى براى هيستامين و Ca2+ براى گاسترين و استيل‌کولين باشد.


ترشح اسيد در غشاء رأسى توسط H+ ,K+ - ATPase متصل به غشاء (پمپ پروتون) صورت مى‌گيرد، +H در معاوضه با +K به داخل لومن ترشح مى‌شود.