معده ممکن است حول محور طولى خود (organo-axial volvulus) يا خطى که وسط انحناء کوچک را به‌ وسط انحناء بزرگ وصل مى‌کند (mesenterioaxial volvulus) چرخش پيدا کند. حالت اول شايع‌تر و اغلب همراه با هرنى‌هياتال پاراازوفاژيال است.


ولوولوس حاد معده موجب پيدايش درد شديد شکمى همراه باترياد تشخيصى بروچارد Brochardt مى‌شود که عبارت است از: ۱. استفراغ به‌دنبال عق‌زدن و سپس عدم توانائى در استفراغ کردن؛ ۲. اتساع اپى‌گاستر؛ و ۳. عدم توانائى در عبور لولهٔ نازوگاستريک. در اين‌حالت، انجام لاپاراتومى فورى ضرورى است تا از نکروز حاد معده و شوک جلوگيرى شود. انجام راديوگرافى سريال دستگاه گوارش فوقانى به‌طور اورژانس، انسداد در محل ولوولوس را نشان مى‌دهد. ميزان مرگ بالا است.


ولوولوس مزمن شايع‌تر از حاد است. ممکن است بدون علامت باشد يا موجب درد کرامپى متناوب شود. در صورت وجود هرنى‌هياتال پاراازوفاژيال، ترميم هرنى و گاستروپکسى قدامى ضرورى است.