افراد طبيعى روزانه حدود ۵/۲ ميلى‌ليتر خون در مدفوع خود دفع مى‌کنند. بين ۵۰ تا ۱۰۰ ميلى‌ليتر خون در روز ملنا ايجاد مى‌کند. آزمون‌هاى بررسى خون مخفى در مدفوع بايد بتواند مقادير بين ۱۰ تا ۵۰ ميلى‌ليتر در روز را کشف کند. نتايج مثبت کاذب مى‌تواند ناشى از هموگلوبين موجود در غذا، ميوگلوبين يا پراکسيدازهاى با منشاء گياهى باشد. مصرف آهن موجود باعث واکنش‌هاى مثبت نمى‌شود. حساسيت تست گاياک (Hemoccult) در محدودهٔ مطلوب است و اين تست، بهترين تست در دسترس در حال حاضر است.