سندرم مالورى ويس علت ۱۰% موارد خونريزى حاد دستگاه گوارش فوقانى را تشکيل مى‌دهد. اين ضايعه عبارت است از يک پارگى طولى حدود ۴-۱ سانتى‌متر در مخاط معده نزديک به محل اتصال مرى به معده که معمولاً به‌دنبال عق‌زدن‌هاى شديد ناگهاين ايجاد مى‌شود. پارگى در مخاط و زير مخاط گسترش مى‌يابد اما به لايهٔ عضلانى مخاط نمى‌رسد. در حدود ۷۵% موارد، اين ضايعات محدود به معده هستند؛ ۲۰% در دوطرف محل اتصال مرى به معده قرار دارند؛ و در ۵% موارد کاملاً در قسمت ديستال مرى ايجاد مى‌شوند. دوسوم بيماران يک هرنى‌هياتال دارند.


موارد متعددى به‌دنبال انجام ماساژ قلبى از روى قفسه سينه گزارش شده است.

يافته‌هاى بالينى

به‌طور تيپيک ابتدا محتوى استفراغ بيمار حاوى غذا و محتويات معده است. به‌دنبال آن عق‌زدن‌هاى شديد و سپس استفراغ خونى ايجاد مى‌شود. افزايش سريع فشار معده که در صورت وجود هرنى‌هياتال تشديد مى‌شود، موجب پارگى مى‌شود. پارگى واقعى قسمت ديستال مرى مى‌تواند در اثر استفراغ ايجاد شود (سندرم بوئرهاو) ولى تفاوت اين دو در استفراغ غذا در پارگى مرى و عق‌زدن‌هاى غير مؤثر در پارگى مخاطى معده است.


ازوفاگوگاستروسکوپى بهترين راه عملى تشخيص است.

درمان و پيش‌آگهى

در ۹۰% بيماران، خونريزى بعد از شستشوى معده با آب سرد خود به‌خود متوقف مى‌شود. گاهى مى‌توان با درمان اندوسکوپيک (مانند الکتروکوتري) خونريزى را کنترل نمود. اگر خونريزى ادامه پيدا کند، ترميم پارگى از طريق جراحى لازم است. هنگام جراحى جستجوى کامل بايد صورت گيرد چون در ۲۵% پارگى وجود دارد.