پيوميوزيت يک عفونت حاد چرک‌زاى عضلات - معمولاً گلوتئال، چهار سر يا ساق - مى‌باشد که اکثراً در مناطق حاره و به‌دنبال فعاليت عضلانى شديد ايجاد مى‌شود.


شايع‌ترين فرم پيوميوزيت، که معمولاً در اثر استافيلوکوک طلائى ايجاد مى‌شود، به آرامى با درد موضعى و به‌دنبال آن، تب، تورم و تشکيل آبسه، آغاز مى‌گردد. يک نوع حاد که معمولاً در اثر استرپتوکوک مى‌باشد، مى‌تواند ظرف چند ساعت يا چند روز پيشرفت کند و شبيه عفونت با ارگانيسم‌هاى کلستريديال که تشکيل گاز نمى‌دهند، مى‌باشد.


محل شايع ورود باکتري، يک جراحت موضعى مى‌باشد ولى احتمال گسترش عفونت از راه خون به‌سمت عضلهٔ خسته يا مجروح نيز وجود دارد. از آنجا که عفونى‌شدن ماهيچهٔ سالم بسيار مشکل است، احتمال يک سرى شرايط يا اتفاقات مستعدکننده وجود دارد.


درمان فورى مى‌تواند از تشکيل آبسه جلوگيرى نمايد، اما در فرم حاد معمولاً درناژ جراحى لازم است. تأخير در جراحى مى‌تواند منجر به از دست‌دادن اندام يا حتى مرگ در اثر سپسيس شود.