- سردرد:

۱. نقص عصبى پيشرونده

۲. تشنج‌هاى موضعى يا جنراليزه

۳. افزايش فشار داخل جمجمه

۴. تغييرات ذهنى ارگانيک