در شيرخواران و يا نوجوانان، تشنج‌هاى بدون علت اغلب نشانهٔ شروع صرع ايديوپاتيک است. در بالغين شروع تشنج‌ها اغلب اولين نشانهٔ تومور مغزى مى‌باشد.


هم‌چنين مالفورماسيون‌هاى عروقي، بيمارى‌هاى دژنراتيو، هماتوم‌ها و آمپيم‌هاى ساب‌دورال، آبسه‌هاى مغز، انسفاليت‌ها، مننژيت‌ها، هيدروسفالى‌هاى مادرزادي، مسموميت‌ها مى‌توانند علائم تومور مغزى را داشته باشند.