درمان‌هاى اختصاصى

برخورد و درمان علل اختصاصى افزايش فشار داخل مغزى يک روش مؤثر است.

درمان‌هاى غيراختصاصى


- کنترل تنفسى:

احتباس PaCO2 >40mmHg) CO2) جريان خون مغز را افزايش داده و درنتيجه فشار داخل‌مغزى افزايش خواهد يافت. در اين موارد، هدف درمانى نگه‌داشتن PaCO2 در محدودهٔ ۴۰-۳۰ است.


- کنترل دماى بدن:

هيپوترمي، متابوليسم مغزى و درنتيجه فشار داخل‌مغزى را کاهش مى‌دهد و هيپرترمى باعث افزايش فشار داخل مغزى مى‌شود، پس تب بايد کنترل شود.


- ديورتيک‌هاى اسموتيک:

مانيتول، اوره يا گليسرين مى‌توانند با کاهش حجم آب در مغز، باعث کاهش فشار داخل‌مغزى بشوند.


- کورتيکو استروئيدها:

اين مواد با کاهش و يا پيشگيرى از ادم مغزى به کنترل افزايش فشار داخل‌مغزى کمک مى‌کند.


- درناژ مايع مغزى نخاعى:

افزايش فشار داخل‌مغزى ناشى از تومور کاذب ممکن است، با کاهش حجم مايع مغزى نخاعى به‌وسيلهٔ پونکسيون‌هاى مکرر نخاعى يا شانت کنترل شود. در موارد آسيب‌هاى شديد به‌سر و در موارد هيدروسفالى انسدادي، درناژ بطنى مايع مغزى‌نخاعى به‌طور موقت فشار داخل‌مغزى را کاهش مى‌دهد.


- برداشتن اثر فشارى استخوان‌ها (جمجمه):

اين روش غير اختصاصى براى کاهش فشار داخل مغزى زمانى ممکن است به‌کار برود که ساير روش‌ها با شکست مواجه شده باشد.