علائم خاص افزايش فشار داخل مغزى

- قلبى عروقى:

در افزايش فشار داخل مغزي، به‌طور کلاسيک افزايش فشارخون همراه با برايدکارى و کندى تنفس ديده مى‌‌شود. البته اين وضعيت که ”پاسخ کوشينگ“ نام دارد معمولاً فقط هنگامى که افزايش فشار داخل مغزى شديد باشد، به‌وجود مى‌آيد.


- گوارشى:

ممکن است همراه افزايش فشار داخل مغزي، خونريزى از زخم‌هاى معده به‌وجود آيد (کوشينگ اولسر).


- ريوى:

افزايش شديد فشار داخل‌مغزى همانند ساير آسيب‌هاى مغزى مى‌تواند موجب ادم هموراژيک ريوى شود. ادم هموراژيک ريوى محصول نهائى يک ‌سرى وقايع پاتوفيزيولوژيک ناشى از سيستم اعصاب سمپاتيک است.


- عصبى:

شايع‌ترين علائم عصبى همراه با افزايش منتشر فشار داخل مغزى شامل ادم پاپي، فلج عصب ابدوسنس (گاهى به‌صورت يکطرفه و اغلب به‌صورت دوطرفه) و کاهش سطح هوشيارى هستند. ممکن است کاهش حدّت بينائى به‌عنوان يک واقعهٔ ديررس و به‌دنبال آتروفى عصب بينائى به‌وجود بيايد.

سندرم‌هاى ويژه

هنگامى که افزايش فشار داخل‌مغزى به‌علت يک ضايعهٔ فضاگير در مغز باشد، ممکن است اين سندرم‌ها ايجاد شوند.


- فتق‌ترانس تنتوريال:

فتق ترانس - تنتوريال ممکن است علائم بالينى مندرج در جدول را ايجاد کند.

جدول تظاهرات بالينى فتق تنتوريال

ساختمان تحت فشار تظاهر بالينى
عصب سوم مغزى ميدريازيس همان طرف
قطع فيزيولوژيک (عملکردى) مغزميانى ريژيديتهٔ دسربره
تشکيلات مشبک کُما
پايک مغزى طرف ضايعه همى‌پارزى همان‌طرف (اشتباه در مشخص‌کردن محل ضايعه)
شيار مغزى (سيلويوس) سردرد و استفراغ ناشى از هيدروسفالى حاد
شريان مغزى خلفى همى آنوپى طرف مقابل (اشتباه در تعيين محل ضايعه)(۱)


(۱). اين علامت به‌علت فتق روى مى‌دهد و محل ضايعهٔ اوليه را مشخص نمى‌کند و به‌همين جهت مى‌تواند موجب اشتباه در تعيين محل ضايعهٔ اوليه بشود.


- فتق تونسيلار:

فتق تونسيل‌هاى مخچه به‌داخل سوراخ بزرگ (Foramen magnum) باعث فشار روى بصل‌النخاع مى‌شود. نارسائى تنفسي، شاه‌علامت فشار روى بصل‌النخاع است که به‌صورت تنفس‌هاى کند و نامنظم و در نهايت آپنه ظاهر مى‌شود. علائم زودرس (قبل از بروز نارسائى تنفسي) عبارتند از: سفتى گردن، وضعيت اُپسيتوتونوس به‌طور متناوب و کاهش رفلکس‌هاى اُغ‌زدن و سرفه. تا زمانى‌که بيمار به‌شدت هيپوکسيک نشده است، ممکن است سطح هوشيارى حفظ شود.