فتق مغبنى لغزنده نوعى فتق مغبنى غيرمستقيم است که در آن ديوارهٔ يکى از احشاء بخشى از ديوارهٔ کيسهٔ فتق را تشکيل مى‌دهد. در سمت راست، بيشتر سکوم، و در سمت چپ، اغلب کولون سيگموئيد درگير مى‌شود. ايجاد فتق لغزنده مربوط به درجهٔ متغير فيکس‌شدن خلفى رودهٔ بزرگ يا ديگر اعضاء لغزنده (مثل مثانه و تخمدان) و نزديکى آنها به حلقهٔ مغبنى داخلى است.

يافته‌هاى بالينى

اگرچه فتق‌هاى لغزنده هيچ علامت خاصى ندارند که آنها را از ديگر فتق‌هاى مغبنى افتراق‌دهند، هرگاه فتق بزرگى وجود داشته باشد که نتوان آن را به‌طور کامل جا انداخت يا فتق اسکروتومى بزرگى در مردى مسن وجود داشته باشد، بايد به آن شک کرد. يافتن قطعه‌اى از کولون در کيسهٔ بيضه در عکس تنقيهٔ باريم قوياً به‌نفع وجود فتق لغزنده است. تشخيص اين نوع، در هنگام عمل اهميت زيادى دارد، چرا که عدم تشخيص آن مى‌تواند منجر به برش غيرضرورى ديوارهٔ روده يا مثانه شود.

درمان

تشخيص اين حالت در مراحل اوليهٔ عمل ضرورى است. همچون تمام فتق‌هاى مغبنى غيرمستقيم، کيسهٔ فتق در جلو قرار مى‌گيرد، ولى ديوارهٔ پشتى کيسه به‌درجاتى کمتر يا بيشتر توسط کولون تشکيل مى‌شود. پس از جداکردن طناب بيضه از کيسهٔ فتق، مى‌توان بيشتر فتق‌هاى لغزنده را با مجموعه‌اى از بخيه‌هاى برگرداننده (تکنيک Bevan) جا انداخت و يکى از انواع استاندارد ترميم مغبنى را انجام داد.

پيش‌آگهى

ميزان عود در فتق‌هاى لغزنده بيشتر از فتق‌هاى غيرمستقيم بدون عارضه است.


عوارض جراحى که اغلب پس از ترميم فتق لغزنده ايجاد مى‌شوند شامل فشار بر خونرسانى رودهٔ بزرگ، و نکروز روده، و استرانگولاسيون عملى بخشى از رودهٔ بزرگ در زمان هوش براى بستن بالاى کيسهٔ فتق هستند.