شايع‌ترين مکان‌هاى تومورهاى پنهان عبارتند از: نازوفارنکس، هيپوفارنکس (سينوس پيريفورم)، و اوروفارنکس (حفرهٔ لوزه‌ها و قاعدهٔ زبان)، ولى ريه و معده به‌ندرت درگير مى‌شوند. در صورتى که غدد لنفاوى متعدد درگير شده باشند و يا تومور به خارج از کپسول يک غدهٔ لنفاوى گسترش پيدا کرده باشد، پرتودرمانى پس از عمل توصيه مى‌شود. پرتودرمانى دوطرفهٔ گردن فقط در مورد متاستازهاى دوطرفه انجام مى‌شود.