تنها ۱۵% از موارد متاستاز به غدد لنفاوى گردنى از تومورهاى اوليهٔ زير کلاويکول‌ها منشاء مى‌گيرند. بيشتر اين متاستازها غدد لنفاوى زنجيرهٔ ژوگولار تحتانى و غدد سوپراکلاويکولار را - به‌خصوص در سمت چپ - درگير مى‌کنند، چون درناژ لنفاوى از تمامى مناطق زير به طرف چپ گردن منتهى مى‌شود: ۱. تمامى مناطق زير ديافراگم، ۲. اندام فوقانى چپ و ۳. ريهٔ چپ. شايع‌ترين محل تومور اوليه ريه است. با وجود آنکه براى بيشتر ضايعاتى که به اين‌صورت تظاهر پيدا مى‌کند، درمان مؤثرى وجود ندارد، تشخيص سرطان‌هاى پستان، پروستات و سرطان‌هاى اعضاء تناسلى اهميت زيادى دارد چون اين سرطان‌هاى به درمان‌هاى اختصاصى پاسخ مى‌دهند.