در مورد مفاصل دست، مچ مفصل کليدى بوده و حرکات انگشتان را تحت‌الشعاع قرار مى‌دهد. چنانچه بى‌حرکت‌سازى دست مدنظر باشد، بى‌حرکت‌کردن مچ دست يک امر اساسى و ضرورى است.


در آناتومى دست لايه‌هاى فيبروزى وجود دارند که از سائيده‌شدن تاندون‌ها به‌هنگام حرکت جلوگيرى مى‌کنند. قسمت نومن قسمتى است که از وسط دست شروع شده و درست تا پشت مفصل PIP ادامه مى‌يابد که در آنجا لايه‌هاى سطحى و عمقى با هم يکى مى‌شوند.


تونل کارپال توسط ليگامان متراکم پالمارکارپال در طول مچ پوشانده مى‌شود. از اين تونل هشت فلکسور پوليسيس لونگوس و عصب مدين عبور مى‌کنند. دو بورس مهم در اين منطقه عبارتند از بورس اولنار و بورس راديال.


بورس اولنار امتداد سينويوم فلکسور بلند انگشت کوچک مى‌باشد که ساير فلکسورهاى انگشتان را احاطه مى‌کند. بورس راديال سينوويوم اطراف فلکسور پوليسيس لونگوس مى‌باشد و از ميان تونل کارپال مى‌گذرد.


تاندون‌هاى اکستانسور به‌صورت ۶ قسمت مجزا بوده و از زير فلکسور رتينا کولوم رد مى‌شوند.


اعصاب مهم دست شامل موسکولوکوتانئوس، راديال، اولنار و مدين مى‌باشند. اهميت اعصاب موسکولوکوتانئوس و راديال در اين است که عملکرد توأم آنها در سوپيناسيون ساعد نقش داشته و عملکرد راديال به تنهائى عصب‌دهى عضلات اکستانسور است. اولنار، عضلات داخلى دست را عصب مى‌دهد. مدين علاوه بر عصب‌دهى حسي، شاخه‌هاى حرکتى به فلکسورهاى بلند، پروناتورهاى ساعد و عضلات تنار مى‌دهد. توزيع حسى اعصاب فوق در شکل آمده است.