تيروئيد طبيعى ۲۵-۱۵ گرم وزن دارد و با واسطهٔ بافت همبندى سست به ناى چسبيده است.


وظيفهٔ غدهٔ تيروئيد، سنتز، ذخيره کردن و ترشح هورمون‌هاى تيروکسين (T4) و ترى‌يدوتيرونين (T3) است. در افرادى که عملکرد تيروئيد در آنها طبيعى است، بخش عمدهٔ T3 از تبديل T4 به T3 در بافت‌هاى خارج از تيروئيد ساخته مى‌شود.


فاکتور آزادکنندهٔ تيروتروپين (TRF) که يک آميد سه پپتيدى است در هيپوتالاموس ساخته مى‌شود و باعث آزاد شدن تيروتروپين (TSH) - که يک گليکوپروتئين است - از هيپوفيز مى‌شود. تروتروپين به به گيرنده‌هاى TSH موجود بر روى غشاء پلاسمائى تيروئيد متصل مى‌شود و فعاليت آدنيليل‌سيکلاز را افزايش مى‌دهد؛ در نتيجه توليد cATP و ميزان فعاليت سلول تيروئيدى افزايش مى‌يابد. تيروتروپين همچنين مسير فسفواينوزيتيد را فعال مى‌کند و همراه با cATP باعث رشد غدهٔ تيروئيد مى‌شود.