هورمون پاراتيروئيد (PTH)، ويتامين D، و احتمالاً کلسى‌تونين، نقش حياتى در متابوليسم کلسيم و فسفر در استخوان، کليه و روده دارند. براى اندازه‌گيرى PTH، ويتامين D و کلسى‌تونين، تست‌هاى راديوايمونواسى اختصاصى در دسترس هستند. آنچه در غالب آزمايشگاه‌ها مورد سنجش قرار مى‌گيرد کلسيم کل سرم است که ۴۸% آن کلسيم يونيزه ۴۶% آن کلسيم متصل به پروتئين و ۶% آن کلسيم ترکيب‌شده با آنيون‌هاى معدنى است. PTH و کلسى‌تونين با هماهنگى يکديگر، تغييرات سطح سرمى کلسيم يونيزه را تعديل مى‌کنند. در صورتى‌که سطح کلسيم يونيزه کاهش پيدا کند، غدد پاراتيروئيد PTH بيشتر و سلول‌هاى پارافوليکولار درون غدهٔ تيروئيد کلسيتونين کمترى ترشح مى‌کنند. PTH داراى واکنش ايمنى در جريان خون، هتروژن است و شامل هورمون دست‌نخورده و چندين قطعه از هورمون مى‌باشد. قطعهٔ حاوى انتهاى آمينى از نظر بيولوژيک فعال است، در حالى‌که انتهاى کربوکسيلى خنثى است. اندازه‌گيرى قطعات يا کل مولکول PTH با روش راديوايمونواسي، بهترى روش غربالگرى براى هيپرپاراتيروئيدى و کاتتريزاسيون وريدى انتخابى براى يافتن منبع توليد PTH محسوب مى‌شود. پپتيد مربوط به PTH که از تومورهاى پاراتيروئيد ترشح مى‌شود، در دست اندازه‌گيرى PTH تداخل ايجاد نمى‌کند.


افزايش همزمان PTH و کلسيم تقريباً پاتوگنومونيک هيپرپاراتيروئيدى است.