اثرات بالقوه اين داروها عبارتند از: موتاژنيسيته، تراتوژنيسيته، و کارسينوژنيسيته. در هر حال رابطهٔ واضح علل و معلولى بين اين داروها و عوارض ذکرشده وجود ندارد. شيوع سقط خود به‌خود در خانم‌هائى که در اتاق عمل کار مى‌کنند، ۲-۵/۱ برابر ميزان طبيعى مى‌باشد ولى معلوم نيست که اين مسئلهٔ در اثر استنشاق غلظت‌هاى کم مواد بيهوش‌کننده ايجاد مى‌شود يا در اثر ساير جنبه‌هاى شغلى آنان.