اکثر موارد بلع اجسام خارجى در کودکان رخ مى‌دهد که سکه‌ها يا ساير اجسام کوچک را مى‌بلعند. در بالغين، شايع‌ترين علت اين نوع مشکل گيرکردن گوشت در مرى است.


ده درصد از اجسام در مرى گير مى‌کنند. اگر اين اجسام از مرى عبور کنند، در صورتى‌که ابعاد آنها بيش از ۵×۲ سانتى‌متر باشد در معده باقى مى‌مانند. ده درصد از اجسام خارجى بلعيده‌شده نياز پيدا مى‌کنند که از طريق اندوسکوپى بيرون آورده شوند و ۱% به جراحى نياز پيدا خواهند کرد. حدود ۱۰% از اجسام خارجى بلعيده شده وارد درخت تراکئوبرونشيال مى‌شوند.


- عوارض:

آسپيراسيون و اولسراسيون مرى شايع‌ترين عوارض هستند.


- انواع خاص اجسام خارجى خورده‌شده:

- سکه‌ها:

براى تعيين وجود سکه در مرى يا تراشه بايد گرافى قدامى خلفى و طرفى قفسه سينه گرفته شود. در کودکان خردسال بايد براى يافتن سکه‌هاى ديگر در روده از قاعده جمجمه تا مقعدگرافى تهيه کرد.


سکه‌هاى گيرکرده در مرى را بايد فوراً درآورد، چرا که اگر درمان بيشتر از ۲۴ ساعت به‌ تأخير بى‌افتد، عوارض جدى (مثل فيستول مرى به آئورت) ممکن است رخ دهد.


هنگامى که سکه‌اى وارد معده شد، مى‌توان آن را تا يک ماه با گرافى‌هاى دوره‌اى تحت نظر گرفت، تا اينکه به اين نتيجه برسيم که خروج خود به‌خود آن غيرمحتمل است و خارج کردن با اندوسکوپ الزامى است.


- گيرکردن گوشت:

بسيارى از بيماران دچار يک بيمارى زمينه‌اى مرى هستند. محل گير کردن گوشت معمولاً ماهيچه کريکوفارنکس يا مرى گردنى است، جائى که ممکن است از جلو به تراشه فشار وارد کند و موجب انسداد تنفسى شود.


هيچ گرافى (به‌خصوص بررسى با باريم) انديکاسيون ندارد چون ممکن است کار اندوسکوپ را مشکل سازد. اگر انسداد کامل است و بيمار نمى‌تواند بزاق را فرو دهد، بايد اندوسکوپى اورژانس براى جلوگيرى از آسپيراسيون انجام شود. اگر يافته‌هاى فيزيکى ناچيز است، مى‌توان تا ۱۲ ساعت (اما نه بيشتر) اندوسکوپى را به تأخير انداخت تا ديد آيا غذا خود به‌خود رد مى‌شود.


- اجسام تيز و نوک‌دار:

اساس کلى درمان عبارت است از: ۱. درآوردن اجسام تيز و نوک‌دار توسط اندوسکوپ با گرفتن و کشيدن از قسمت کُند (مثلاً از لولاى سنجاق قفلى باز) در صورت وجود فور سپس ۲. درآوردن يک قطعه شيشه و يا تيغ پهن با کشيدن آن به داخل لومنِ اندوسکوپ سخت، يا ۳. عمل جراحي، اگر به‌نظر برسد که هيچ‌يک از دو روش قبلى بى‌خطر نيست. از آنجائى که ۲۵% اجسام تيز و يا نوک‌دار درون معده اگر از پيلور خارج شوند روده را معمولاً در نزديکى دريچهٔ ايلئوسکال سوراخ مى‌کنند، بايد اين اجسام را با جراحى از معده درآورد.ژ


- باترى‌هاى دکمه‌اى:

بسيار خورنده هستند و بايد به‌طور اورژانس قبل از اينکه عوارض جدى مثل فيستول مرى به ناى يا آئورت ايجاد کنند، درآورده شوند.


- بسته‌هاى کوکائين:

اگر به‌نظر مى‌رسد که بسته‌ها خود به‌خود عبور خواهند کرد، بيمار ممکن است تحت نظر باشد، در غير اين‌صورت جراحى براى درآوردن آنها انديکاسيون دارد.


- اجسام خارجى در فارنکس و کريکوفارنکس:

اجسام خارجى در اين سطح بايد با استفاده از تسکين و لارنگوسکوپى مستقيم درآورده شود. اغلب آنها تيغ ‌ماهى هستند.