آمپوتاسيون‌هاى اندام فوقانى اغلب براى تروماى شديد يا تومورهاى بدخيم انجام مى‌شود. شرايطى که باعث ايسکمى سرخرگى در اندام فوقانى مى‌شوند و نياز به آمپوتاسيون دارند، شامل ترومبوآنژئيت انسدادي، اختلالات بافت همبند، و تزريق تصادفى داروها به‌داخل سرخرگ‌ها هستند.


امروزه تکنيک‌هاى جراحى ظريف امکان اين را فراهم کرده‌اند که در بيماران ترومائى که درگذشته اميدى به بهبود آنان نبود و مورد آمپوتاسيون قرار مى‌گرفتند، پيوند مجدد عضو انجام شود.


هنگام تصميم‌گيرى در مورد آمپوتاسيون يک اندام آسيب‌ديده، پزشک بايد وضعيت پنج ساختار را ارزيابى کند: پوست، تاندون‌ها، اعصاب، استخوان‌ها، و مفاصل. اگر سه قسمت يا بيشتر دچار اختلال باشند، معمولاً آمپوتاسيون برتلاش براى حفظ اندام ارجح است.