در صورت وجود عفونت يا تومور نکروزه، اولين قدم بايد آمپوتاسيون دبريدمانى (نوع گيوتيني)، ادامهٔ درمان آنتى‌بيوتيکى و تعويض مکرر پانسمان باشد. آمپوتاسيون قطعى با بستن اوليهٔ زخم را مى‌توان ۷-۵ روز بعد انجام داد.


سوءتغذيهٔ پروتئين - کالرى روى ترميم محل آمپوتاسيون اثر مى‌گذارد و سطح سرمى آلبومين و تعداد کل لنفوسيت با ميزان موفقيت ارتباط دارند. با فرض مناسب‌بودن سطح قطع عضو، در صورتى‌که آلبومين سرم دست‌کم ۵/۳ g/mL و شمارش کل لنفوسيت‌ها حداقل ۱۵۰۰ سلول در ميکروليتر باشد، ميزان موفقيت ترميم ۸۰% و در صورتى که اين مقادير کمتر باشند، ۳۰% خواهد بود.