قطع عضو بايد در سطحى انجام شود که احتمال کامل بودن ترميم حداکثر باشد ولى امکان حداکثر استفاده از عضو را نيز پس از توانبخشى فراهم کند. فايدهٔ ترميم قابل پيش‌بينى‌تر را در آمپوتاسيون پروگزيمال بايد در برابر امکان بيشتر توانبخشى موفقيت‌آميز و سادگى راه‌رفتن در آمپوتاسيون ديستال سنجيد.


مادام‌که امکان‌پذير باشد، براى حفظ نزديک‌ترين وضعيت تحرک به‌حالت طبيعى همراه با حداقل مصرف انرژي، بايد اندام را حفظ کرد.


روش‌هاى تعيين سطح قطع عضو به‌شرح زير هستند:

اندازه‌گيرى فشارخون

علاوه بر ارزيابى باليني، اندازه‌گيرى فشارخون در ران، مچ‌ها و انگشتان پا با سونوگرافى داپلر و کاف پنوماتيک مفيدترين روش براى تعيين سطح قطع عضو است. هرچند، اين يافته‌ها به‌حد کافى براى اينکه تنها پايهٔ تصميم‌گيرى باشند دقيق نيستند. فشارخون‌هاى قطعه‌اى (سگمنتال) در معرض خطا هستند، و در صورتى‌که عروق تيبيال کلسيفيه باشند و نتوان آنها را با کاف فشارسنج فشرد، فشارمون مچ با راهنماى قابل اعتمادى نيست. اين حالت به‌خصوص در بيماران ديابتى شايع است. ثابت شده است اين باور که در صورت پائين‌تر بودن فشارخون مچ پا راهنماى قابل اعتمادى نيست. اين حالت به‌خصوص در بيماران ديابتى شايع است. ثابت شده است اين باور که در صورت پائين‌تر بودن فشارخون مچ پا از ۶۰mmHg قطع عضو بالاى زانو اجبارى است، درست نيست. اين روش قادر نيست خونرسانى جانبى را به‌حد کفايت نشان دهد، و حتى در صورتى‌که فشار مچ پا بسيار پائين يا حتى غيرقابل تعيين باشد، ترميم شايع است. هرچند، نبود سيگنال جريان خون سرخرگى در فضاى پوپليته‌آل به‌نحوى قابل اعتماد نشان‌دهندهٔ اين است که آمپوتاسيون زير زانون قادر به التيام نخواهد بود.

برسى‌هاى گزنون Xe133

پاک‌شدن پوست از گزنون ۱۳۳ مى‌تواند به تعيين سطح ترميم کمک کند.

اندازه‌گيرى‌هاى فشار اکسيژن

اندازه‌گيرى فشار اکسيژن از طريق الکترودهاى پوستى راهنماى ديگرى براى تعيين سطح قطع عضو است.

اندازه‌گيرى‌هاى داپلر ليزرى

داپلر ليزرى سرعت جريان را در مويرگ‌هاى پوستى تعيين مى‌کند و به اين ترتيب در قسمتى که جريان در مويرگ‌ها وجود ندارد قطعاً ترميم نخواهد داشت اما در مجموع اين روش، روش دقيقى نيست.

بررسى‌هاى فلوئورسنت پوستى

در اين روش پس از تزريق وريدى فلوئورسانس، ميزان آن در مويرگ‌ها، detect مى‌شود. اين روش از داپلر دقيق‌تر است.

اندازه‌گيرى فشار پرفوزيون پوستى

فشار پرفيوژن پوستى حداقل ۲۰mmHg براى ترميم لازم است. دقت اين روش تقريباً معادل بررسى‌هاى فلوئورسنت است.

دماى پوست

ترموگرافى مادون قرمز با جريان خون پوست مرتبط است. ارزش پيشگوئى‌کنندهٔ مثبت در اين روش بالا (۹۴%) ولى ارزش پيشگوئى‌‌کنندهٔ منفى آن پائين (۱۱%) است.

آرتريوگرافى

از آنجا که نتايج آرتريوگرافى با جريان خون پوست دقيقاً مرتبط نيست، اين روش در پيش‌بينى سطح آمپوتاسيون چندان کاربرد ندارد.