هرچه فاصلهٔ بين آمپوتاسيون و شروع برنامهٔ توانبخشى بيشتر باشد، احتمال موفقيت کمتر خواهد بود.


طول قسمت باقى‌ماندهٔ اندام ارتباط نزديکى با کسب مجدد توانائى راه‌رفتن دارد. بيمارى قلبى - ريوى و ضعف فيزيکى راه‌رفتن را براى بعضى بيماران فوق‌العاده دشوار مى‌کنند.


تمام بيماران آمپوته‌شده از زير زانو و بيشتر آمپوته‌شده‌هاى بالاى زانو بايد بلافاصله پس از عمل از پروتز استفاده کنند. اولين پوشش محکم ۱۴-۱۰ روز پس از عمل برداشته مى‌شود. هرچند، اگر بيمار دچار درد شديد، تب با علت نامشخص، يا لوکوسيتوز شود، بايد زخم بلافاصله معاينه شود. منگنه‌هاى پوستى دست‌کم براى مدت چهارهفته خارج نمى‌شوند و در طول اين مدت، زخم در داخل قالب گچى باقى مى‌ماند.