تشخيص افتراقى

ممکن است شرح حال مطرح‌کنندهٔ کوليک کيسه صفرا باشد، ولى برداشت بالينى هميشه بايد با اولتراسونوگرافى تائيد شود. کوليک صفراوى ممکن است درد زخم دوازدهه، هرنى‌هياتال، پانکراتيت، و انفارکتوس ميوکارد را تقليد کند.


درد راديوکولار در سمت راست در درماتوم‌هاى T6 تا T10 ممکن است با کوليک صفراوى اشتباه شود.


ممکن است کارسينوم سکوم يا کولون صعودي، با اين پيش فرض که درد پس از مصرف غذا در اين بيمارى‌ها به سنگ صفراوى مربوط مى‌شود، از نظر مخفى بماند.

درمان

درمان جراحى

کوله‌سيستکتومى در اکثر بيماران علامتدار توصيه مى‌شود.


کوله‌سيستکتومى اغلب طى لاپاروسکوپى انجام مى‌شود، ولى در صورتى‌که روش لاپاروسکوپى کنتراانديکه (مثلاً به‌دليل چسبندگى‌هاى زياد شکمي) يا ناموفق باشد، بايد طى لاپاروتومى انجام شود.

درمان طبى

حل کردن

در بعضى از موارد مى‌توان سنگ‌هاى کلسترولى را در کيسه صفرا با مصرف درازمدت اورسوديول حل کرد. اورسوديول با مهارکردن ترشح کلسترول ميزان اشباع آن را در صفرا کاهش مى‌دهد و درنتيجه کلسترول جامد در سنگ به‌تدريج حل مى‌شود.


سنگ صفراوى بايد کوچک (زير ۵ ميلى‌متر) و فاقد کلسيم باشد (در CTاسکن ديده نشود)، و کيسه صفرا در کوله‌سيستوگرافى خوراکى مشخص شود حل کردن در حدود ۵۰% از بيماران به‌دقت انتخاب شده، طى دو سال نتيجه‌بخش خواهد بود. با اين‌حال سنگ‌ها در ۵۰% از موارد طى ۵ سال عود مى‌کنند. به‌طور کلي، درمان با حل کردن - به تنهائى يا همراه با سنگ‌شکنى - به‌ندرت مورد استفاده قرار مى‌گيرد.

سنگ‌شکنى و حل‌کردن

در سنگ‌شکنى با امواج شوک خارج از بدن (ESWL)، امواج شوک پس از عبور از بافت‌ها و مايعات بر روى سنگ‌هاى صفراوى متمرکز مى‌شوند.


هم سنگ‌هاى کلسترولى و هم سنگ‌هاى پيگمانى را مى‌توان با ESWL شکست، ولى تنها سنگ‌هاى کلسترولى پس از شکستن به‌طور کامل درمان مى‌شوند. هدف از درمان اين است که سنگ‌ها به قطعاتى به قطر کمتر از ۵ ميلى‌متر شکسته شوند تا با حل کردن قابل درمان باشند. اگر بيش از سه سنگ وجود داشته باشد اين روش بى‌تأثير خواهد بود. بيمار ايده‌آل آن است که يک سنگ کلسترول منفرد با قطر کمتر از ۲ سانتى‌متر داشته باشد.


سنگ‌شکنى به‌خودى خود ارزش درمانى ندارد، چون قطعات سنگ در درون کيسه صفرا باقى مانند، مگر آنکه حل شوند. درنتيجه، معيارهاى انتخاب بيماران براى سنگ‌شکنى همانند معيارهاى درمان با اورسوديول است، به استثناء اينکه در اين معيارها سنگ‌ها مى‌توانند بزرگتر باشند. به‌دليل معايب زيادى که اين روش دارد، FDA آن را در ايالات متحده تائيد نکرده است.