به‌طور شايع نقص فاسياى ناف در نوزادان تازه تولديافته و به‌خصوص در نوزادان نارس ديده مى‌شود. در اکثر کودکان اندازهٔ حلقهٔ نافى به‌تدريح کاهش يافته و در نهايت بسته مى‌شود. در ۹۵% موارد نقايص فاسيائى با قطر کمتر از ۱ سانتى‌متر در طول ۵ سال خودبه‌خود بسته مى‌شوند.


هنگامى که نقص فاسيا قطرى بيش از ۵/۱ سانتى‌متر داشته باشد به‌ندرت بسته خواهد شد. خروج روده از نقص نافى در سنين کودکى به‌ندرت موجب گيرافتادگى (Incarceration) مى‌شود. ترميم جراحى در موارد زير انديکاسيون دارد؛ هنگامى که روده گير بى‌افتد، هنگامى که نقص فاسيا در دختران بالاى ۲ سال بزرگ‌تر از ۱ سانتى‌متر باشد و هر نقصى در کودکان بالاى ۴ سال.