رابدوميوسارکوماى رويانى پيش‌آگهى مطلوبى دارد اما سارکوم‌هاى آلوئولار، مونومورف و نامتمايز پيش‌آگهى بدى دارند. رابدوميوسارکوما در هر قسمتى از بدن مى‌تواند به‌وجود بيايد. تومورهائى که در نواحى زير وجود داشته باشند، پيش‌آگهى خوبى دارند: کاسهٔ چشم، حفرهٔ دهان، صورت و گردن، قسمت غيرمثلثى مثانه، واژن، و نواحى اطراف بيضه، اما پيش‌آگهى تومورهائى که در نواحى نامبرده بعدى به‌وجود مى‌آيند ضعيف است: نواحى اطراف مننژ (مثل نازوفارنکس، سينوس‌ها، گوش ميانى و حفرهٔ زيرگيجگاهي)، پروستات، تنه، اندام‌ها و خلف صفاق. در مجموع، پيش‌آگهى تومور به يافته‌هاى بافت‌شناسي، محل اوليهٔ تومور، گروه يا مرحلهٔ بيمارى و اندازهٔ تومور بستگى دارد. هم‌چنين وضعيت بيمارى پس از جراحى هم مهم است. در گروه I تومورها محدود به محل اوليه بوده و به‌طور کامل با جراحى خارج شده‌اند. در گروه II بقاياى ميکروسکوپى تومورها پس از عمل جراحى در محل اوليه باقى‌مانده است. در گروه III يا بقاياى قابل توجهى از تومور باقى‌مانده (IIIa) يا بقايائى نمانده اما به لنف‌نودهاى ناحيه متاستاز داده است (IIIb) و يا اينکه هم بقاياى قابل ملاحظه‌اى به‌جا مانده و هم به لنف‌نودها متاستاز داده است (IIIc). تومورهاى گروه IV يا مرحلهٔ IV آنهائى هستند که به خون، لنف يا نواحى دور از محل اوليه متاستاز داده‌اند.


مرحلهٔ I بيمارى شامل تومورهاى گروه II, I يا III است که از نواحى مطلوب منشاء گرفته باشند، خواه اينکه اين تومورها بزرگ و مهاجم باشند يا نباشند و به‌طور کامل خارج بشوند يا نشوند. تومورهاى مرحلهٔ II از نواحى نامطلوب منشاء مى‌گيرند، کمتر از ۵cm قطر دارند، متاستاز به لنف‌نودها ندارند و از گروه‌هاى II, I يا IIIa مى‌باشند. تومورهاى مرحلهٔ III از نواحى نامطلوب منشاء مى‌گيرند، بيش از ۵cm قطر دارند و ممکن است به لنف‌نودها متاستاز داده باشند.


درمان شامل برداشت تومور اوليه است. شيمى‌درمانى يا راديوتراپى به‌صورت توأم يا به‌تنهائى در مواردى‌که ضايعه بزرگ و غيرقابل برداشت باشد، ممکن است انديکاسيون پيدا کند.