ارزيابى وضعيت عمومى سلامتى

هدف از اين بررسى که قبل از تمام اعمال جراحى ماژور انجام مى‌گيرد، تعيين اختلالاتى است که ممکن است خطر عمل جراحى را افزايش دهند و تأثيرى در سلامت بيمار در آينده داشته باشند. ارزيابى قبل از عمل، شامل يک بررسى کامل و دقيق و حداقل يک شرح حال کامل و معاينه فيزيکي، آزمايش ادرار، شمارش کامل خون و راديوگرافى خلفى - قدامى و طرفى سينه مى‌باشد. در بيماران بالاى ۴۰ سال، گرفتن الکتروکارديوگرام، آزمايش مدفوع براى کشف خونريزى مخفى و آناليز خون از نطر بيوشيميائى توصيه مى‌شود. خطر انفارکتوس مجدد حتى در حين اعمال جراحى الکتيو که ظرف ۳ ماه بعد از انفارکتوس ميوکارد انجام مى‌شوند بيش از ۳۰% مى‌باشد، در حالى‌که اين احتمال بعد از ۶ ماه به %۵/۴ کاهش مى‌يابد.


در زخم‌هاى باز و عفونت‌ها معمولاً لازم است کشت تهيه شود و حساسيت ميکروب به انتى‌بيوتيک تعيين گردد.


علاوه بر اقدامات ذکر شده، تمام شکايات خاص و مهم بيمار و يافته‌هاى فيزيکى بايد توسط تست‌هاى مناسب و مخصوص، ارزيابى‌ها، و مشاورات بررسى شوند.


اگر هموگلوبين ۱۰gr/dl باشد، از نظر فيزيولوژيک براى اکسيژن‌رسانى به بافت‌ها مناسب است، ولى در بيمارى که برون‌ده قلبى او کم است ممکن است کافى نباشد.