تعدادى از اختلالات ايمونولوژيک در بيماران مبتلا به سوختگى‌ها، آنها را مستعد ابتلاء به عفونت مى‌کنند. غالباً سطح IgG, IgM, AgA سرم کاهش مى‌يابد که نشان‌دهنده کاهش فعاليت سلول B است. ايمنى سلولى يا عملکرد سلول T نيز مختل مى‌شود که نشانهٔ آن طولانى‌شدن بقاء هموگرافت‌ها و گزنوگرافت‌ها است. در بيماران دچار سوختگى شديد، سلول‌هاى T سرکوبگر بيش از حد فعال مى‌شوند و نشان داده شده که ميزان فعاليت آنها به‌خوبى پيش‌بينى‌کنندهٔ احتمال سپسيس و مرگ‌ومير نهائى است.


فعاليت کموتاکتيک RMN مهار مى‌شود. کاهش مصرف اکسيژن و اختلال در کشتن باکترى‌ها نيز در PMN اثبات شده است.