کوليت نوتروپنيک (سندرم ايلئوسکال، انتروپاتى نکروزان، کوليت آگرانولوستيک) به‌صورت نکروز کولون در بيماران نوتروپنيک رخ مى‌دهد. اگر چه سکوم کولون راست بيشتر درگير مى‌شوند. لوکمى حاد، کم‌خونى آپلاستيک، و نوتروپنى چرخه‌اى بيمارى‌هاى زمينه‌اى هستند که در آنها اين ضايعه رخ مى‌دهد.


تا ۲۵ درصد بيماران دچار لوکمى ميلوبلاستيک حاد ممکن است دچار تيفليت شوند، و درطى دورهٔ شيمى‌درمانى القائي، ميزان بروز ممکن است به‌مراتب بيشتر باشد. تب، اسهال آبکى يا خوني، ناراحتى و اتساع شکم، و تهوع اول مشاهده مى‌شوند. درد و حساسيت به لمس ممکن است به‌ يک‌چهارم تحتانى راست لوکاليزه شوند، و حالت سميت سيستميک افزايش مى‌يابد. معاينهٔ دقيق و عکس‌هاى اشعهٔ X ضرورى هستند. تخليهٔ معده از بيني، تغذيهٔ وريدى و درمان آنتى‌بيوتيکى بايد شروع شوند. جراحى (برداشتن کولون مبتلا) براى سپسيس پايدار مقاوم به درمان، سوراخ‌شدگي، انسداد، خونريزى شديد، يا تشکيل آبسه انجام مى‌شود. کوليت نوتروپنيک مى‌تواند پس از درمان عود کند.