درمان عوارض

انسداد

سرطان مسدودکنندهٔ کولون چپ يا راست، در بيماران با خطر کم، با عمل جراحى برداشتن فورى روده درمان مى‌شود.

سوراخ‌شدگى

رويکرد تهاجمى به سرطان سوراخ‌شدهٔ کولون قابل توصيه است، ولى آناستوموز معمولاً عقب‌انداخته مى‌شود. آناستوموز ثانويه پس از فروکش التهاب انجام مى‌شود.

انتشار مستقيم

زمانى‌ که کارسينوم کولون از طريق مجاورت به احشاء مجاور از جمله رودهٔ باريک، طحال، رحم، مثانه گسترش يافته باشد، عضو گرفتارشده - يا بخشى از آن - بايد همراه با کولون خارج شود.


نتايج درمان جراحى براى سرطان کولون بهتر از سرطان رکتوم است. و سرطان رکتوم زير چنين لگنى صفاق پيش‌آگهى بدترى از سرطان‌هاى بالاتر از رکتوم دارد. هرچند، مرحلهٔ بيمارى مهمترين شاخص ميزان بقاء پس از جراحى است.