- اسهال معمولاً خونى.

- کرامپ‌هاى شکمى.

- تب، کاهش وزن، کم‌خونى.

- نبود پاتوژن‌هاى اختصاصى مدفوعى.

- ناهنجارى‌هاى اندوسکوپيک و راديوگرافيک.