شيوع تزريقات داخل سرخرگى در معتادان تزريقى وريدى در حال افزايش است. شايع‌ترين تزريقات بازوئى رانى هستند. بيمار در منطقهٔ توزيع سرخرگ گرفتار، دچار درد شديد سوزشى و سپس، انقباض شديد عروقى و در بسيارى موارد ترومبوز همراه با گانگرن انگشتان يا تمام اندام مى‌شود. در حالات خفيف‌تر، به‌دنبال يک دورهٔ اسپاسم عروقي، اندام متورم و رنگ‌پريده مى‌شود. پس از تشخيص تزريق داخل سرخرگي، در صورتى‌که سوزن هنوز در محل باشد، بايد سرخرگ را با مقادير زياد سالين هپارينه شست و شو داد. بيمار، معمولاً دير مراجعه مى‌کند. عفونت، تشکيل آنوريسم کاذب، و اندآرتريت شيميائى عوارض ديررس هستند. در حال‌حاضر بلوک سمپاتيک گردنى و سپس، هپارينه کردن درمان فورى را تشکيل مى‌دهند.