ميزان شيوع کازالژى در اندام‌هاى فوقانى و تحتانى زنان و مردان برابر است. آسيب اوليه ممکن است يک زخم گلوله، شکستگي، آسيب‌هاى له‌کننده، يا پارگى باشد.


مشخص‌ترين و بارزترين خصوصيت سندرم درد تقريباً غيرقابل تحملى است که رخ مى‌دهد. اين درد سوزشى تمام دست يا پا را درگير مى‌کند. کوچکترين تحريکى ممکن است باعث افزايش ناگهانى شدت درد شود (مثلاً وزش باد خفيف از پنجرهٔ باز، لمس لباس، يا قدم گذاشتن روى پله).


افزايش فعاليت سيستم عصبى سمپاتيک مشخصهٔ اين سندرم است. تغييرات وازوموتور در دست يا پا واضح هستند، و انقباض عروق جزء خصوصيات برجسته است. اندام مبتلا سرد، سيانوتيک و مرطوب مى‌شود.


درمان ابتدائى شامل بلوک تشخيصى سمپاتيک با داروهاى بى‌حسى است. سمپاتکتومى جراحى براى آن گروه از بيماران توصيه مى‌شود که درد آنان پس از بلوک سمپاتيک براى مدتى کوتاه تسکين مى‌يابد.