آنوريسم‌هاى سرخرگ زيرچنبرى

آنوريسم‌هاى سرخرگ زيرچنبرى نادر هستند؛ بيشتر توده‌هاى ضربان‌دار زيرچنبرى عروق پيچ و خم‌دار هستند. ميزان شيوع آنوريسم‌هاى کاذب ناشى از تزريقات توسط معتادان تزريقى در حال افزايش است.


آنوريسم حقيقى سرخرگ زيرچنبرى معمولاً ناشى از گشادشدگى بيش از حد پس از تنگى در بيمارى است که دچار سندرم دندهٔ گردنى يا سندرم خروجى سينه باشد. شايع‌ترين تظاهرات از آمبولى به انگشتان ناشى مى‌شوند. درمان شامل برداشتن اولين دنده يا دندهٔ گردنى (در صورت وجود) و بريدن عضلهٔ اسکالن قدامى است. آنوريسم را بايد برداشت و آن را با يک پيوند اتوژن يا پروتز جايگزين کرد. سمپاتکتومى گردنى بايد براى ايسکمى ديستال انجام شود.