آنوريسم‌هاى قطعه‌اى از آئورت که بين ديافراگم و سرخرگ‌هاى کليوى قرار دارد، نادر و معمولاً با تغييرات مشابه در آئورت سينه‌اى و زيرکليوى همراه هستند. به‌صورتى شايع‌تر، تمام آئورت سينه‌اى و شکمى گشاد مى‌شود (آنوريسم‌هاى سينه‌اى - شکمي). خطر پارگى قطعه بالاى کليوى تا زمانى‌که قطر آنوريسم به بيش از ۷ سانتى‌متر نرسد، زياد نيست.


به اين آنوريسم‌ها در صورتى بايد مشکوک شد که عکس‌هاى سينه گشادى آئورت سينه‌اى نزولى را نشان دهند. بهترين روش ارزيابى اندازه و وسعت آنوريسم‌هاى بالاى کليوي، CTاسکن بدون مادهٔ حاجب است.


خطر جراحى براى آنوريسم‌هاى بدون نشانه با قطر کمتر از ۷ سانتى‌متر در اين سطح احتمالاً بيشتر از خطر پارگى است. پاراپلژي، نارسائى کليوى و ايسکمى روده، پس از ترميم اين آنوريسم‌ها به‌مراتب شايع‌تر از ترميم آنوريسم‌هاى آئورت زيرکليوى هستند.