آنوريسم‌هاى التهابى آنوريسم‌هاى آترواسکلروزى واقعى هستند که در مجاورت لايهٔ خارجى کلسيفيه ديوار آنوريسم، يک پاسخ التهابى منحصر به‌فرد در آنها ديده مى‌شود. برخلاف فيبروز پشت صفاقي، التهاب معمولاً محدود به آئورت قدامى و سرخرگ‌هاى ايلياک است. بيمار از درد شکم و حساسيت به لمس در روى آنوريسم شاکى است. يک‌چهارم بيماران درجاتى از انسداد حالب را دارند. سونوگرافى يا CTاسکن ديوارهٔ ضخيم مشخص آنوريسم را نشان مى‌دهند و تشخيص را قطعى مى‌کنند. تغييرات پاتولوژيک مشخص‌کننده شامل ارتشاح لنفوسيت‌ها، پلاسماسل‌ها، و گاه سلول‌هاى غول‌آساى چندهسته‌اى و فوليکول‌هاى لنفوئيد با مراکز زايا در ديوارهٔ آئورت هستند. واکنش التهابى معمولاً در اطراف عروق تغذيه‌کنندهٔ آئورت برجسته هستند.