آنوريسم حقيقى گشاد‌شدن يک سرخرگ تا بيش از دو برابر اندازهٔ طبيعى آن، همراه با کشيدگى و نازک‌شدن لايه‌هاى ديوارهٔ رگ است. آنوريسم‌هاى آترواسکلروزى آنوريسم‌هاى حقيقى هستند. گشادشدگى با طولانى‌شدن سرخرگ همراه است. آنوريسم کاذب يا سودوآنوريسم، هماتومى ضربان‌دار است که درون لايه‌هاى ديوارهٔ رگ محدودنشده ولى توسط کپسولى فيبرى احاطه گشته است.


آنوريسم‌هاى کاذب در اثر گسيختگى ديوارهٔ رگ يا محل آناستوموز بين پيوند و رگ، و محدودکردن خون توسط بافت اطراف ايجاد مى‌شوند.


آنوريسم‌هاى آترواسکلروزي، به‌ترتيب شيوع در آئورت شکمى ديستال، سرخرگ‌هاى ايلياک، سرخرگ پوپليته‌آل، سرخرگ رانى مشترک، قوس و بخش‌هاى نزولى آئورت سينه‌اي، سرخرگ‌هاى کاروتيد، و ديگر سرخرگ‌هاى محيطى يافته مى‌شوند. با بزرگ‌شدن آنوريسم، به‌علت جريان‌هاى گردبادى و رکود جريان در آن، ترومبوس ديواره‌اى روى سطح داخلى آن تشکيل مى‌شود.


در حال حاضر، بيشتر آنوريسم‌ها هنوز به‌عنوان تظاهرى از آترواسکلروز در نظر گرفته مى‌شوند.