درد مزمن شکم مشکل شايعى است، و هنگامى که شکايات محدود به‌ يک‌چهارم تحتانى راست شکم باشند، شک به آپانديسيت مزمن برانگيخته مى‌شود. آپاندکتومى گاهى اوقات نشانه‌ها را تسکين مى‌بخشد، ولى لاپاراتومى براى درد مزمن شکم در غياب يافته‌هاى عينى (مانند حساسيت موضعى به لمس، تودهٔ قابل لمس، لوکوسيتوز) عموماً حاصلى ندارد.