مدفوع خشک سفت درهم رفته (impacted) در رکتوم و غيرقابل عبور از مجراى مقعد در بيماران معلول يا بسترى شايع است. يک نشانهٔ شايع اسهال است، چرا که تنها مدفوع مايع مى‌تواند از دور درهم‌روى مدفوع عبور کند.


از درهم‌روى مدفوع در بيماران بسترى مى‌توان با نرم‌کننده‌هاى مدفوع، مسهل، يا تنقيه پيشگيرى کرد. پس از تشخيص درهم‌روي، بايد آن را با انگشت آزاد کرد. اگر اين کار شديداً دردناک باشد، بلوک موضعى اسفنکتر مقعد باعث شل‌شدن و بى‌حسى خواهد شد.


پس از برطرف‌شدن درهم‌روي، بايد سيگموئيدوسکوپى انجام گردد تا از بابت عدم وجود فرآيندى التهابى يا نئوپلاستيک اطمينان حاصل شود.