در بسيارى از موارد سابقه‌اى از جراحى آنورکتال قبلى - به‌خصوص هموروئيدکتومى - وجود دارد. مصرف مزمن مسهل‌ها و اسپاسم ناشى از شقاق مقعد نيز از علل شايع تنگى مقعد هستند.


درمان بايد براساس علت باشد. هر ضايعهٔ مشکوک بايد مورد بيوپسى قرار گيرد. تنگى خفيف را مى‌توان با گشادکردن با انگشت و افزايش حجم مواد باقى‌مانده در مدفوع درمان کرد.