معاينهٔ رکتوم با انگشت نبايد دردناک باشد. تون اسفنکتر، تنگى مجراى مقعدع، و وجود خون روى انگشت معاينه‌کننده بايد مورد توجه قرار بگيرند.


پروکتوسيگموئيدوسکوپى را مى‌توان با يک دستگاه نوردار انعطاف‌ناپذير که عموماً ۲۵ سانتى‌متر طول دارد انجام داد. پروکتوسکوپى (ديدن رکتوم در فاصلهٔ ۱۸-۱۴ سانتى‌مترى از مقعد) را تقريباً در تمام بيماران مى‌توان بدون ايجاد ناراحتى انجام داد.


سيگموئيدوسکوپ فيبر اپتيک انعطاف‌پذير روش کامل‌ترى براى معاينهٔ رکتوم و تمام کولون سيگموئيد است.