پيش‌آگهى بيمارى کوشينگ ناشى از علل خوش‌خيم کوتاه‌مدت، پيش از برداشتن جراحى خوب است؛ فشارخون بالا، ديابت، افسردگي، خستگي، و چاقى تدر ۹۰-۸۰% بيماران بهتر مى‌شوند. بيماران دچار بيمارى درازمدت معمولاً نشانه‌هاى پايه‌دار دارند تومور نهفتهٔ ترشح‌کنندهٔ ACTH ممکن است بارز شود و نيازمند جراحى گردد. اين بيماران را حتى پس از برداشتن آدرنال بايد با CTاسکن‌هاى متوالى سينه پيگيرى کرد. بيمارى کوشينگ ممکن است پس از برداشتن آدنوم هيپوفيز عود کند. تومورهاى نابه‌جاى بدخيم ترشح‌کنندهٔ ACTH معمولاً پس از جراحى عود مى‌کنند.


بافت باقيماندهٔ آدرنال يا آدنوم تقريباً در ۱۰% بيماران پس از آدرنالکتومى کامل وجود دارد.