نام فارسى ويتامين کا ۱
  نام انگليسى VITAMIN K1
  گروه دارويى ساير
  توضيحات دارو به تک‌نگار PHYTONADIONE مراجعه شود.