نام فارسى سديم والپروات
  نام انگليسى VALPROATE SODIUM
  گروه دارويى ساير
  توضيحات دارو مراجعه شود به تک‌نگار VALPROATE SODIUM.