نام فارسى تروپي‌کاميد (چشمي)
  نام انگليسى TROPICAMIDE (Optic)
  نام تجارى دارو Mydriacyl, Tropicacyl
  گروه دارويى چشم ـ گشاد‌کننده مردمک چشم، سيکلوپلژيک، آنتي‌کولينرژيک.
  گروه شيميايى دارو آلکالوئيد بلادونا.
  مكانيسم اثر پاسخ عضله اسفنکتر عنبيه و گشادى جسم مژگانى را مهار مي‌کند و باعث فلج تطابق مي‌شود.
  موارد مصرف معاينه ته چشم، سيکلوپلژي، و اندازه‌گيرى ميزان انکسار.
  ميزان مصرف بالغين و کودکان: چکاندن ۲ـ۱ قطره از محلول يک درصد که در ۵ دقيقه (انکساز) تکرار مي‌شود يا ۲ـ۱ قطره از محلول ۵/۰ درصد، ۲۰ـ۱۵ دقيقه قبل از معاينه ته چشم.
موارد منع مصرف: حساسيت مفرط، بچه‌هاى کمتر از سه ماه، گلوکوم، کونژنکيتويت.
  توضيحات دارو عوارض جانبي:
سيستميک: تاکيکاردي، تيرگى شعور، هالوسيناسيون، تغييرات هيجانى در بچه‌ها، تب، گرگرفتگي، خشکى پوست، خشکى دهان، ناراحتى شکم ( بچه‌ها: اتساع مثانه نامنظم‌شدن ضربان قلب، وقفه تنفسي).
احتياطات: در حاملگى (در گروه C قرار دارد) بااحتياط مصرف شود.
فارماکوکينتيک: اوج اثر: ۴ـ۳ ساعت. دفع: از راه ادرار و مدفوع به مقدار کم دفع مي‌شود. نيمه عمر: ۲۰ـ۱۰ دقيقه.
ملاحظات پرستاري:
ارزيابى باليني:
در صورت درد چشم، مصرف دارو را قطع کنيد.
آموزش به بيمار و خانواده:
ـ تغيير در بينائى همراه با تارى يا فقدان بينائي، مشکل نفس کشيدن و گرگرفتگى را گزارش کنيد.
ـ روش چکاندن دارو که شامل اعمال فشار روى کيسه اشکى به‌مدت ۱ دقيقه مي‌باشد را به مريض آموزش دهيد و از تماس قطره‌چکان با چشم خوددارى کنيد.
ـ با استفاده مجدد از دارو، مقدار تاري‌ديد کاهش پيدا مي‌کند.
ـ تا زماني‌که قادر به ديدن شويد، فعاليت‌هاى خطرناک را انجام ندهيد.
ـ براى چکاندن قطره ديگر به‌مدت ۵ دقيقه صبر کنيد.
ـ بيشتر از مقدار معمول پلک نزنيد.
ـ در صورتي‌که مريض فتوفوبى داشته باشد از عينک آفتابى (تيره) استفاده کنيد.