نام فارسى کنتراسپتيو (تري‌فازيک)
  نام انگليسى TRIPHASIC CONTRACEPTIVE
  گروه دارويى ضد باردارى
  گروه شيميايى دارو تركيب استروژن و پروژستين
  ميزان مصرف بالغين: به‌ترتيب مشخص شده پشت هربسته از روز پنجم قاعدگى يا روز هشتم پس از مصرف آخرين قرص دوره قبل شروع ‌كرده و به‌مدت 21روز ادامه مي‌يابد (ابتدا قرص‌هاى قهوه‌اي، سپس قرص‌هاى سفيد و در آخر قرص‌هاى زردرنگ).