نام فارسى تري‌متافان ساميسيلات
  نام انگليسى TRIMETHAPHAN CAMSYLATE
  نام تجارى دارو Arfonad
  گروه دارويى ضد فشارخون
  گروه شيميايى دارو مسدودکننده گانگليوني.
  مكانيسم اثر با اشغال کردن محل گيرنده از اتصال استيل‌کولين به انتهاى پس‌سيناپسى اعصاب در عقده‌هاى سمپاتيک و پاراسمپاتيک جلوگيرى مي‌کند.
  موارد مصرف اورژانس‌هاى افزايش فشارخون، کنترل فشارخون در طى جراحى موارد تثبيت نشده مانند آنوريسم ديسکان حاد آنورت و بيمارى ايسکميک قلبي.
  ميزان مصرف بالغين: انفوزيون وريدى رقيق ۵۰۰mg در ۵۰۰ml دکستروز ۵% با سرعت ۱ـ۰/۵ در دقيقه داده مي‌شود تا اينکه فشارخون در ميزان دلخواه نگهداشته شود.
کودکان: ۱۵۰ـ۵۰ mcg/kg با سرعت ۶ـ۳/۰ mg در دقيقه.
موارد منع مصرف: نارسائى تصحيح نشده تنفسي، حساسيت مفرط، حاملگى (در گروه C قرار دارد) شوک هيپوولميک، گلوکوم، کم‌خونى جبران نشده.
  توضيحات دارو عوارض جانبي:
قلبي‌عروقي: افت فشارخون وضعيتي، آنژين صدري، تاکيکاردي، خيز.
گوارشي: تهوع، استفراغ، بي‌اشتهائي، خشکى دهان، اسهال، يبوست.
دستگاه عصبى مرکزي: سردرد، بي‌قراري، ضعف.
پوستي: راش، کهير، خارش.
تنفسي: وقفه تنفسي.
چشم، گوش، حلق و بيني: تاري‌ديد، دوبيني، گشادى مردمک.
ادرارى تناسلي: احتباس ادرار.
احتياطات: در سالمندان، ناتواني، سابقه آلرژي، بيمارى قلبي، بيمارى دژنراتيو دستگاه عصبى مرکزي، بيمارى کبدي، بيمارى کليوي، ديابت شيرين، بيمارى آديسون، بچه‌ها با احتياط مصرف شود.
فارماکوکينتيک: شروع اثر: سريع. مدت اثر: ۱۰ دقيقه. انتشار: از جفت رد مي‌شود. متابوليسم: در پلاسما (توسط سودوکولين استراز). دفع: کليوي.
تداخلات داروئي: پروکائين آميد و ديورتيک‌ها باعث تشديد اثر هيپوتانسيو مي‌شوند.
ملاحظات پرستاري:
پيگيرى آزمايشگاهي:
ـ الکتروليت‌ها: پتاسيم، سديم، کلر.
ـ تست‌هاى عملکرد کليوي: BUN کراتينين.
ـ فشارخون را در طى درمان اوليه و به‌صورت دوره‌اى بعد از آن بررسى کنيد.
ـ مقدار وزن روزانه، نسبت I&O.
ـ در صورتي‌که بيمار تاريخچه‌اى از مشکلات قلبى داشت در تمام مدت درمان ECG را کنترل نمائيد.
توصيه‌ها:
ـ انفوزيون وريدى دارو را به‌وسيله micro-drip regulator انجام دهيد.
ـ فقط از محلولى که به‌صورت (۵۰۰ ميلي‌گرم در ۵۰۰ ميلي‌ليتر يا بيشتر دکستروز واتر ۵ درصد) رقيق شده است استفاده نمائيد.
روش تهيه / تجويز:
ـ در هنگام استفاده از دارو دسترسى داشتن به تجهيزات تهويه مصنوعى ضرورى است.
ـ از محلولى که تازه تهيه شده است، استفاده کنيد.
ـ براى کنترل فشارخون، سه بيمار را بلند کنيد.
ارزيابى باليني:
اثر درماني: کاهش فشارخون، به‌طور عمده فشارخون سيستوليک.
تهوع، استفراغ، اسهال.
ادم در پاها و ساق پا به‌طور روزانه.
براى ارزيابى وضعيت هيدراتاسيون از تورگور پوست و خشکى غشاهاى مخاطى را استفاده کنيد.
يبوست، تعداد دفعات اجابت مزاج و قوام مدفوع را بررسى کنيد و در صورت رخ دادن يبوست از مواد شل‌کننده مدفوع يا افزايش حجم مواد غذائى و در صورت ايجاد اسهال از داروهاى ضداسهال استفاده کنيد.
عملکرد غيرطبيعى دستگاه تنفسي: برونکواسپاسم، خس‌خس سينه، تاکي‌پنه، وقفه تنفسي.
علائم کلاپس عروق محيطي.
آموزش به بيمار و خانواده:
ـ در صورت نياز بيمار بايد هنگام انفوزيون دارو در بستر دراز بکشد.
درمان مصرف بيش از حد دارو: تجويز تنگ‌کننده‌هاى عروق، فنيل‌افرين، مفتترمين. (mephentermine).